Badania

Projekty badawcze KBN


W latach 1994-1995 Katedra była realizatorem prac badawczo-rozwojowych w ramach grantu celowego pt. "Stacyjna ocena tryków mięsnego typu użytkowego na podstawie potomstwa", a w latach 1994-1995 uczestniczyła w realizacji prac badawczo-rozwojowych projektu celowego pt. "Użytkowanie mleczne owiec w rejonie nizinnym i technologia napojów fermentowanych z mleka owczego".
W latach 1992-2004 były realizowane następujące granty indywidualne finansowane przez KBN:
 • 1992-1995, pt. "Genetyczne doskonalenie owiec syntetycznych plennych i mięsnych linii" (kierownik projektu: prof. A. Gut)
 • 1994-1998 pt. "Opracowanie modelu fermy z intensywnym mlecznym użytkowaniem owiec na nizinach", (kierownik projektu: prof. A. Gut)
 • 1995-1998 pt. "Przyżyciowe pomiary USG jako wskaźnik jakości tuszy przy selekcji jagniąt mięsnego typu użytkowego"; (kierownik projektu: prof. A. Gut)
 • 2001-2004 pt. "Przyżyciowa, ultradżwiękowa ocena marmurkowatości mięsa trzody chlewnej i owiec" (kierownik projektu: prof. A. Gut)
Ponadto w latach 1998-2000 zrealizowano dwa granty promotorskie:
 • "Wpływ pory roku i systemu użytkowania mlecznego na ilość, skład i jakość higieniczną mleka owczego" (kierownik projektu: prof. A. Gut)
 • "Zachowania społeczne samic kozy domowej (Capra hircus Linnaeus, 1758) utrzymywanych w chowie alkierzowym" (kierownik projektu, prof. J. Wójtowski).
Od listopada 2003 roku jest realizowany projekt własny badawczy finansowany przez KBN pt.: "Związek jakości higienicznej mleka z morfologią strzyków badaną metodą USG" , (kierownik projektu, prof. J. Wójtowski).

Organizacja sympozjów i konferencji naukowych:
W latach 1995-2000 Katedra zorganizowała 3 konferencje naukowe, na których prezentowali referaty i doniesienia autorzy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych:
 • 24.X.1995r. pt. "Znaczenie syntetycznych linii owiec w krajowych programach hodowlanych
 • 26.IX.1997r. pt. "Mleczne użytkowanie owiec na nizinach"
 • 15.X.1999r. pt. "Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej w przyżyciowej i poubojowej ocenie tusz owczych".
Ponadto była współorganizatorem dwóch dużych międzynarodowych konferencji naukowych:
 • "Results of new studies on small ruminants", Poznań, 29-31.03.2001;
 • "Breeding and husbandry of small ruminants in terms of national production potencial and market requirements", Warsaw, 25-27.11.2004.